Faktury korygujące

Aby wprowadzić fakturę korygującą należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub nacisnąć klawisz <F3>, a następnie wybrać przycisk "Faktury korygujące" lub nacisnąć klawisz <F3>. Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Sprzedaż" ---> funkcję "Faktury korygujące".

System wyświetli okno "Edycja korekt":

Wypełniając odpowiednie pola filtra, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę lub z Menu wybierając polecenie "Korekta" ---> funkcje "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy faktur korygujących wg filtra, który wprowadziliśmy.

Jeżeli zaznaczono pole kontrolne "Niepotwierdzone", wyświetlają się wszystkie korekty, ktore nie mają w nagłówku wypełnionej daty potwierdzenia. Wszytkie inne filtry również działają.

Pozostawiając wszystkie pola puste i powtarzając opisaną wyżej czynność uzyskamy listę wszystkich wprowadzonych do tej pory do systemu faktur korygujących. W przypadku dużej ilości wprowadzonych dokumentów pobranie wszystkich danych może być długotrwałe, zalecane jest więc wprowadzenie jak największej ilości filtrów.

Korekty mogą być wprowadzane jedynie do faktur, które zostały zamknięte, czyli ich stan jest zmieniony na 'Z' lub 'K". Jeżeli do faktury oryginalnej była już wcześniej wystawiona korekta, kolejna korekta będzie się odnosić do poprzedniej faktury korygującej.

W oknie "Edycja korekt" udostępnione są następujące funkcje:

Wprowadzanie faktury korygującej

Aby wprowadzić do systemu fakturę korygującą należy w oknie "Edycja korekt" z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowa korekta":

Pierwsza część okna "FAKTURA" pozwala wybrać fakturę do której ma być wystawiona korekta (naciśnięcie <F1>lub ikony w polu 'Wyznacznik' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru faktury).

Druga część "KOREKTA" dotyczy faktury korygującej. Będąc w polu 'Wyznacznik' i naciskając klawisz <F1> lub ikonę możemy skorzystać z okna wyboru wyznacznika faktury korygującej. W polu data, naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza. Numer faktury korygującej generowany jest automatycznie przez system i jest to numer kolejny w ramach dnia.

Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego okna:

Jak widać na załączonym zrzucie ekranu część pól jest nieedytowalna. Możliwe do zmiany są jedynie: wersja cenowa, sposób i termin zapłaty, sposób odbioru korekty, data odbioru, data wpływu, tytuł zmniejszenia podatku oraz procent upustu i rabatu. Data odbioru (w naszej firmie) i data wpływu do kontrahenta są to pola edytowalne w każdym stanie faktury korygującej Pole nieedytowalne obok daty odbioru informuje o sposobie wprowadzenia tej daty (możliwe wartości to: 'R' - ręcznie, 'G' - grupowo, 'P' - przez rozrachunki, 'K' - przez raport/wyciąg. Data wpływu do kontrahenta nie może być większa niż data odbioru.

W dolnej części danych podstawowych faktury korygującej wyświtlane jest pole "Data eksportu" zawierające datę wykonania eksportu faktury do pliku zewnętrznego. (Faktura --> Eksport).

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę lub z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony lub wybranie z Menu polecenia "Dokument" ---> funkcji "Cofnij".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona lub klawisz <F11>) lub następnej korekty (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub ikona lub klawisz <F12>).

Wprowadzona faktura korygująca pojawia się na liście korekt w oknie "Edycja korekt".

Pozycje faktury korygującej

Jeżeli korekta faktury ma dotyczyć jej pozycji należy w oknie "Edycja korekt" zaznaczyć na liście interesującą nas fakturę korygującą, a następnie z menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Podtabele korekt":

Wybieramy tabelę, w której chcemy dokonać zmian ( Menu ---> Podtabela ---> Wyświetl dane lub klawisz <F3> lub ikona lub dwukrotne kliknięcie na wiersz z wybraną podtabelą).

Wybierając "Pozycje korekt" spowodujemy wyświetlenie się okna "Edycja pozycji korekty":

Widoczne na liście pozycje pobrane są z faktury, dla której wystawiamy korektę.

Aby dokonać zmian zaznaczamy interesującą nas pozycję, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji korekty":

W oknie tym można zmienić ilość artykułu, procent upustu i cenę artykułu. Wprowadzone zmiany można zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

W wybranej pozycji faktury korygującej nie można zmienić jednocześnie ilości i ceny, po wprowadzeniu obu tych zmian i próbie zapisu pojawia się ekran z komunikatem o błędzie

Jeżeli istnieje konieczność zmodyfikowania obu wartości, nalezy to wykonać w dwóch osobnych fakturach korygujących.

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna z listą pozycji możemy edytować dane poprzedniej (Menu --> Pozycja ---> Poprzednia pozycja lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji (Menu ---> Pozycja ---> Następna pozycja lub klawisz <F12> lub ikona ).

Podobnie postępujemy chcąc wprowadzić korektę w pozycjach opisowych faktury. W tym celu w oknie "Podtabele korekt" wybieramy "Pozycje opisowe korekt".

Aby przejrzeć wartości VAT, które uległy zmianie po korekcie, w oknie "Podtabele korekt" wybieramy "Wartości VAT".

UWAGA! Wartość stawki VAT dla pozycji faktur korygujących pobierana jest z pozycji faktury źródłowej. W momencie edycji pozycji faktury korygującej stawkę VAT można zmienić na dowolną. W przypadku wprowadzenia brakującej stawki VAT w artykule lub nieaktualnej stawki VAT system generuje komunikat informacyjny i pozwala ją zapisać. W pozycji faktury korygującej jezeli występuje zmiana stawki VAT to system uniemozliwia zmianę ceny lub ilosci.

Po zapisaniu zmian w pozycjach w fakturze korygującej, w tabeli widocznej w oknie "Edycja korekt" odzwierciedlone zostaną różnice w kwotach w stosunku do faktury, dla której wystawiamy korektę.

UWAGA: Do prawidłowego działania funkcji dodającej pozycję na fakturę konieczne jest by operator miał uprawnienia do słownika ze stawkami VAT oraz do cen artykułu.

Edycja danych faktury korygującej

Aby edytować dane wcześniej wprowadzonej faktury korygującej należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

UWAGA!!!! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!!!

W tym oknie możemy dokonać zmian w wersji cenowej, sposobie i terminie zapłaty, sposobie odbioru korekty faktury, daty odbioru, tytule zmniejszenia podatku, upuście i rabacie.

Należy jednak pamiętać, że o ile do zmiany wartości w polach wystarczą uprawnienia do edycji nagłówka faktury korygującej to istnieje wyjątek w postaći pola "data odbioru", które wymaga dodatkowych, specjalnie do tego celu przygotowanych uprawnień (patrz: Dokumentacja użytkownika; Administracja -> Grupy).

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolki: data odbioru, data wpływu oraz kontrolki wskazującej sposób wprowadzenia owych dat. Wyróżnić można:

 • sposób R - daty wprowadzone ręcznie,

 • sposób G - daty wprowadzone grupowo,

 • sposób P - przy okazji rozliczania rozrachunków,

 • sposób K - za pomocą funkcji w oknie raportów-wyciągów.

Sposoby automatycznego wypełniania poszczególnych dat opisane zostały w odpowiednich rozdziałach dokumentacji.

W przypadku gdy w pozycjach korekty zmieniono ilość lub cenę, w edycji danych faktury nie możemy zmienić jednocześnie wersji cenowej lub wartości upustu. Przy próbie zapisu takich informacji pojawia się komunikat o błędzie.

W takim przypadku konieczne zmiany trzeba rozbić osobno na kilka korekt.

Dokonane zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Cofnięcie zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony lub wybranie z Menu ---> Dokument ---> Cofnij zmiany.

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzednia faktura lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Dokument ---> Następna faktura lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zmiana klucza korekty

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany klucza (symbolu) korekty należy zaznaczyć daną pozycję w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Zmiana symbolu" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Wprowadzone w kluczu zmiany możemy zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>.

Usuwanie faktury korygującej

Aby usunąć fakturę korygującą należy zaznaczyć wybraną pozycję i z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Usuń" lub nacisnąc klawisz <Num-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia korekty faktury:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak"( klawisz"T"), lub rezygnujemy wybierając "Nie"(klawisz "N").

Drukowanie listy korekt

Aby wydrukować listę pozycji korekt widoczną w oknie "Edycja korekt" należy z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wyduku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając klawisz "Anuluj".

System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii.

Drukowanie faktury korygującej

Aby wydrukować fakturę korygującą należy zaznaczyć ją na liście faktur w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Drukuj korektę", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <F> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat faktury korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii, która ma być wydrukowana. Domyślnie ustawiona jest wartość zerowa, co oznacza, że będzie wydrukowany tylko oryginał. Jeżeli określimy, że ma być jedna kopia, system spowoduje wydruk oryginału i jednej kopii, etc. Na wydruku będzie zaznaczone, czy jest to oryginał czy kopia.

Wprowadzone parametry zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Naciśnięcie "OK" spowoduje pojawienie się okna właściwego dla funkcji drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wyduku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednie opcje i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

W programie istnieje możliwość wydrukowania grupy korekt.

Aby wydrukować grupę korekt należy zaznaczyć je (Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaznaczyć myszką wybrane korekty lub trzymając naciśnięty klawisz <Shift> zaznaczyć myszką wszystkie widoczne korekty) na liście korekt w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Drukuj grupę korekt", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <U> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii.

Podczas drukowania grupy korekt brak jest opcji wydrukowania jedynie kopii grupy korekt.

W przypadku wystawienia korekty zbiorczej (wypełnione pole nr_zbiorczy) wybranie dowolnej korekty o tym samym numerze zbioczym spowoduje wydrukowanie korekty zbiorczej.

Uwaga:

Na wydruku faktury korygującej kolumna "SWW/PKWIU" pobierana jest ze stawek vat przypisanych do artykułu (Dane Podstawowe F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) w zależności od daty wystawienia faktury żródłowej i dat obowiązywania stawek VAT.

Jeżeli na oryginalnej fakturze drukowane jest konto walutowe zdefiniowane w danych do fakturowania kontrahenta jako konto_id, to na korekcie do tej faktury drukowane będzie to samo konto.

Zamykanie faktury korygującej

Aby zamknąć fakturę korygującą należy w oknie "Edycja korekt" z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Zamykając korektę zmieniamy stan danej korekty faktury. Możliwe wartości to: W - wprowadzona, G - gotowa do zapisu, Z - zapisana w kartotekach. Jeżeli w korekcie nie dokonano żadnych zmian system wyswietli odpowiedni komunikat i nie pozwoli jej zamknąć.

Fakturę korugującą, w której nie dokonano żadnych zmian nie można zamknąć, stąd też nie bierze ona udzialu w procesie automatycznej dekretacji.

Istnieje również możliwość jednoczesnego zamknięcia wielu korekt. W tym celu należy wyświetlić listę korekt, które mają być zamknięte (wszytkie one powinny mieć ten sam stan - w przeciwnym wypadku system zasygnalizuje błędny stan zamykanych dokumentów), a następnie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .

Filtrowanie korekt

Aby wyszukać konkretne korekty faktur należy w oknie "Edycja korekt" z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania:

W odpowiednie okna wpisujemy kryteria, według których chcemy wyszukać korektę faktury, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Korekta"--->funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli listę wyszukiwanych faktur korygujących.

Eksport faktur korygujących

(Patrz: Dokumentacja użytkownika: Sprzedaż->Faktury->Export faktur)

Wystawianie zbiorczej faktury korygującej

Potrzeba chwili zmusza niekiedy do udzielenia kontrahentowi rabatu w ujęciu długookresowym. Na przykład w sytuacji, kiedy to wolumin miesięcznej sprzedaży do jednego kontrahenta przekroczył wyznaczony wcześniej próg. W systemie Anakonda nie jest wymagane wystawianie faktur korygujących do każdej faktury w tym okresie. Do tego celu służy opcja: „korekty zbiorcze”. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy, w oknie głównym programu użyć klawisza „Sprzedaż” <F3>, „Faktury korygujące” <F3> lub wybrać polecenie „Faktury korygujące” z zakładki „Sprzedaż” w menu. (Sposób dotarcia do okna „Edycja faktur korygujących” i sposoby ich filtracji opisano w punkcie pierwszym niniejszego rozdziału).

Korzystanie z funkcji korekt zbiorczych ogranicza się do wykonania kilku kroków.

Po pierwsze, należy z menu okna wybrać polecenie „Utwórz korektę zbiorczą” znajdującą się w zakładce „Korekty”. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy <CTRL> + <B> lub z ikony na pasku zadań. Na ekranie pojawi się okno „Nowe korekty zbiorcze”.

Chcąc poprawnie wprowadzić zbiorczą fakturę korygującą należy wypełnić pola:

 • Kontrahent - symbol kontrahenta, dla którego chcemy wystawić korektę zbiorczą. Pomocne może okazać się wciśnięcie klawisza <F1> lub ikony . W obu przypadkach system przekieruje nas do okna wyboru kontrahenta z możliwością ich filtrowania.

 • Data faktur od i do – okres, w którym znajdują się faktury będące dokumentami źródłowymi korekty zbiorczej. Użycie klawisza <F1> otworzy kalendarz pomocny w wyborze daty.

 • Rabat % - procentowa wartość rabatu dla kontrahenta. Liczona od wartości netto.

 • Rabat netto – kwota rabatu udzielanego kontrahentowi liczona od wartości netto.

 • Rabat brutto – kwota rabatu udzielanego kontrahentowi liczona od wartości brutto. W tym przypadku konieczne jest by wszystkie pozycje faktur źródłowych miały przypisaną taką samą stawkę VAT. Należy wypełnić tylko jedno pole z kategorii rabat.

 • Wyzn. faktur – symbol wyznacznika faktur źródłowych, dla których ma być wystawiona korekta. Użycie klawisza <F1> lub ikony spowoduje otwarcie listy zdefiniowanych wyznaczników. Dopuszcza się pozostawienie pola niewypełnionego. System w takim przypadku do utworzenia faktury korygującej pobierze wszystkie faktury z określonego wcześniej okresu i dla wybranego kontrahenta.

 • Data korekt – data wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

 • Powód zmn. pod. - symbol tytułu zmniejszenia podatku. Użycie klawisza <F1> lub ikony powoduje otwarcie słownika zawierającego zdefiniowane tytuły zmniejszenia podatku.

Naciśnięcie klawisza „Twórz korekty”, przy poprawnie wpisanych danych, zakończy proces. Klawisz „zamknij” przerwie go i wpisane dane nie zostaną zapamiętane.

Działania na nowopowstałych korektach opisano już w niniejszym rozdziale.

Drukowanie korekty zbiorczej

Przy wykonywaniu wydruku zbiorczej faktury korygującej należy zaznaczyć którąkolwiek z korekt składowych a następnie użyć polecenia „drukuj korektę” znajdującego się w menu okna w zakładce korekty. Można również użyć kombinacji klawiszy <CTRL> + <F> lub ikony z paska zadań otwartego okna. Druk faktur korygujących został już opisany w tym rozdziale.

Wydruk zbiorczej faktury korygującej składa się z wielu modułów. Ich liczność zależy od ilości faktur źródłowych.

Każdy moduł zawiera informacje o fakturze źródłowej. Numer łącznie z kwotą na niej wyszczególnioną. Jest też informacja o fakturze korygującej wystawionej do tego dokumentu oraz o skorygowanych wartościach poszczególnych pozycji na dokumentach.

Oczywiście na końcu faktury korygującej można znaleźć informacje na temat sumy o jaką należy skorygować rachunek jak również tytuł ewentualnej obniżki podatku.

Sposoby uzupełniania dat odbioru i wpływu do odbiorcy w fakturach korygujących

Warunki wypełniania dat.

Daty wpływu i odbioru w nagłówkach faktur korygujących uzupełniane będą tylko, jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta (lub jego płatnika) pole kontrolne „nie uzupełniać dat wpływu” nie będzie zaznaczone. Ręcznie można uzupełniać jedynie obie daty naraz pamiętając o tym, że data wpływu do odbiorcy nie może być większa niż data odbioru. Po uzupełnieniu tylko jednej z dat lub błędnym uzupełnieniu obu system, przy próbie zapisu, wyświetli stosowny komunikat.

Oznaczenia przy datach odbioru i wpływu. W nagłówkach faktur korygujących, tuż obok daty odbioru istnieje kontrolka prezentująca sposób wprowadzenia owej daty. Dostępne wartości to: R – data wprowadzona ręcznie, wartość domyślna, G – data wprowadzona za pomocą funkcji grupowego uzupełniania dat, K – data wprowadzona za pomocą funkcji wstawiania dat z poziomu raportów – wyciągów, P – data wprowadzona przy okazji rozliczania rozrachunków.

 • Sposób R – wpisywanie ręcznie. W nagłówku faktury korygującej należy uzupełnić obie daty. Możliwe jest korzystanie ze standardowych skrótów kontrolek daty. Kontrolki po wprowadzeniu dat pozostają edytowalne, dlatego każda, ręczna zmiana uprzednio wstawionej daty spotka się ze zmianą sposobu wstawienia daty na R. 4.

 • Sposób G – grupowe uzupełnianie dat. W celu użycia tej funkcji w oknie z listą faktur korygujących wymagane jest wypełnienie filtrów: data od, data do, płatnik, niepotwierdzone (pole kontrolne). W takim przypadku dostępna będzie w menu funkcja „Wstaw daty potwierdzenia”.

  Po wybraniu polecenia należy wypełnić wyświetlone przez system pole:

  A następnie po zatwierdzeniu wpisanej daty klawiszem <Enter>:

  Odpowiednie pola w wybranych fakturach korygujących zostaną automatycznie uzupełnione podanymi datami.

 • Sposób K – uzupełnianie dat z poziomu raportów-wyciągów. W oknie z listą raportów/wyciągów wymagane jest uzupełnienie filtrów: data od, data do. Dostępna w menu funkcja: „Zapisz daty potwierdzenia korekt” wyszuka w wyświetlonych raportach wszystkie faktury korygujące i dla tych, które nie mają uzupełnionych dat wpływu i odbioru, uzupełni je datami podanymi przez operatora:

 • Sposób P – uzupełnianie dat z poziomu rozliczania rozrachunków. Funkcja działa jedynie dla sposobu rozliczania „Rozlicz wybrane konto ” (<F6>). Jeżeli rozliczane są transakcje i po stronie Ma jest tylko jedna transakcja, a po stronie Winien istnieją korekty, to po rozliczeniu takich rozrachunków, w korektach, które nie miały wypełnionych dat wpływu wstawiona zostanie data z transakcji po stronie Ma.

Rejestry VAT

W oknie do wprowadzania parametrów do druku rejestru sprzedaży dodano kontrolki jak na załączonej ilustracji.

Rejestr można teraz filtrować poprzez dodatkowe filtry związane z opisywanymi datami. Jeżeli operator zaznaczy pole kontrolne „wg dat wpływu/odbioru – niepotw.”, system wybierze tylko te faktury korygujące, które nie mają wypełnionych dat obioru/wpływu lub daty te nie mieszczą się w zakresie dat uzupełnionych przez operatora. Możliwe jest również filtrowanie faktur korygujących na podstawie sposobu uzupełnienia data wpływu/odbioru.